• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

چه عواملی باعث بد شکلی خیارسبز می شوند؟

  • ۶۳
چه عواملی باعث بد شکلی خیارسبز می شوند؟

مهم‌ترین عواملی که باعث بد شکلی یا دفرمه شدن خیار سبز می شوند عبارتند از: گرده افشانی ناکافی، شرایط آب هوایی، عدم دریافت عناصر مغذی، آبیاری نامناسب، حشرات و بیماری ها و استرس محیطی.

شرایط کنترل و جلوگیری از بد فرم شدن خیار سبز :

☑️ تغذیه مناسب

☑️ مدیریت آبیاری

☑️ تاریخ کاشت مناسب

☑️ کنترل به موقع آفاتی که منجر به تغییر شکل میوه و همچنین انتقال بیماری می شوند

☑️ استفاده از حشره کش هایی که به جمعیت زنبورهای گرده افشان آسیبی نرساند

☑️ کاشت گیاهانی در اطراف مزرعه که دارای گل های جذب کننده زنبورهای گرده افشان هستند

☑️ استفاده از مالچ برای حفظ رطوبت و جلوگیری از نوسانات رطوبتی خاک