• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

روش های کنترل سرشاخه خوار هلو

  • ۲۹
روش های کنترل سرشاخه خوار هلو

ردیابی آفت با استفاده از تله های چسبنده و فرمونی در باغ های هلو و بادام در استان قزوین، نشان داد که انبوهی جمعیت آن روی بادام دو برابر هلو است. 
این آفت در آن منطقه دارای چهار نسل متداخل بود. بهترین زمان برای مبارزه شیمیایی علیه لاروهای زمستان گذران، مرحله صورتی شدن جوانه ها گزارش شده است.
در کشور روسیه، بهترین زمان برای مبارزه شیمیایی علیه این آفت، پس از پایان مرحله گلدهی و زمانی که لاروها مکان های زمستان گذران را ترک کردند، تعیین شد. 
فوزالون و کلرپیریفوس از جمله حشره کش هایی هستند که برای مبارزه با این آفت کاربرد فراوان دارند. 
به منظور کسب نتایج بهتر، تکرار سمپاشی در فاصله 12 تا 14 روز توصیه شده است.