• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

بازدید از باغ باروس؛ گموز و سرخشکیدگی مرکبات

  • ۷۲
بازدید از باغ باروس؛ گموز و سرخشکیدگی مرکبات

عامل بیماری سرخشکیدگی مرکبات قارچ Nattrassia mangiferae نام دارد. عامل بیماری در مرحله اولیه که اواسط بهار می باشد، باعث پژمردگی و زوال در شاخه های انتهایی درخت می شود که این حالت با گرمتر شدن هوا شدت پیدا می کند.

ابتدا برگها سبز خشک شده، سپس در اثر تابش آفتاب به رنگ قهوه ای درمی آیند و غالبا از شاخه ها جدا نمی شوند.

بیماری از شاخه های انتهایی به سمت سایر شاخه ها توسعه و در نهایت به تنه سرایت پیدا می کند.

عامل ایجاد بیماری گموز یا پوسیدگی طوقه و ریشه مرکبات قارچهای Phythophthcra citrophthora و P.nicotianae می باشد.

در اثر این بیماری جوانه های آلوده رشد نمی کنند و به تدریج خشک می شوند. برگ های درختان آلوده از ناحیه دمبرگ حالت رنگ پریدگی به خود می گیرند و به تدریج زرد می شوند.

پس از مدتی برگ های رنگ پریده می ریزند و گیاه ضعیف می شود.