خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات باروس؛ تشخیص گموز و سرخشکیدگی

  • ۵۵۳
بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات باروس؛ تشخیص گموز و سرخشکیدگی

عامل بیماری سرخشکیدگی مرکبات قارچ Nattrassia mangiferae نام دارد. عامل بیماری در مرحله اولیه که اواسط بهار می باشد، باعث پژمردگی و زوال در شاخه های انتهایی درخت می شود که این حالت با گرمتر شدن هوا شدت پیدا می کند.

ابتدا برگها سبز خشک شده، سپس در اثر تابش آفتاب به رنگ قهوه ای درمی آیند و غالبا از شاخه ها جدا نمی شوند.

بیماری از شاخه های انتهایی به سمت سایر شاخه ها توسعه و در نهایت به تنه سرایت پیدا می کند.

عامل ایجاد بیماری گموز یا پوسیدگی طوقه و ریشه مرکبات قارچهای Phythophthcra citrophthora و P.nicotianae می باشد.

در اثر این بیماری جوانه های آلوده رشد نمی کنند و به تدریج خشک می شوند. برگ های درختان آلوده از ناحیه دمبرگ حالت رنگ پریدگی به خود می گیرند و به تدریج زرد می شوند.

پس از مدتی برگ های رنگ پریده می ریزند و گیاه ضعیف می شود.

ابزار وبمستر