• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

گاوزبان اروپایی

  • ۴۸

خانواده گل گاوزبان، یکی از بزرگترین خانواده های گیاهی، بالغ بر 100 جنس و 200 گونـه است که در مناطق معتدل و گرمسیری دنیا پراکنش دارند.
گاوزبان اروپایی، با نام علمی Borago officinalis و نام انگلیسی Borage متعلق به خانواده Boraginacae (گاوزبانیان)، می باشد.
این گیاه یکساله، علفی و کرکدار است که ارتفاع آن به 70 تا 100 سانتیمتر میرسد. سـاقه های آن مسـتقیم، توخالی و پوشیده از تارهای خشن است.
متخصصان تغذیه معتقدند گل گاوزبـان تصـفیه کننـده خون، ملین، خلط آور، مدر و آرام بخـش قلـب اسـت.

مصرف این گیاه دارویی برای تسکین اعصاب و رماتیسم مفید است.
در ایران فقط به صورت سنتی استفاده میشود. توجه روز افزون به استفاده از گیاهان دارویی در سطح جهان، اهمیت کشت و تولید این گیاهان را روشن تر می سازد.
در کشور ما نیز کشت این گیاه، هم به صورت آبی و هم به صورت دیم، امکان پذیر است.