• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

مکانیزم های گیاه پالایی

  • ۴۱
مکانیزم های گیاه پالایی

رفع آلودگی خاک فرآیندی طولانی مدت و پر هزینه است که به روش های مختلف شیمیایی، فیزیکی و زیستی انجام می گیرد. کم هزینه ترین و کم خطر ترین این روش ها حذف زیستی آلودگی است که معمولا به کمک برخی از موجودات زنده صورت می گیرد.

گیاه پالایی فرآیند رفع آلودگی خاک توسط گیاهان است. به این صورت که گیاه مورد نظر مواد آلاینده ی خاک را از طریق ریشه جذب کرده، ریشه های گیاه مواد آلاینده را به سمت ساقه و برگهای گیاه انتقال می دهد. مواد آلاینده (بطور مثال هیدروکربن های نفتی) در گیاه تجزیه یا تجمع می یابند، سپس از طریق فرآیند تبخیر و تعرق به اتمسفر منتقل می شوند.

این روش برای آلاینده هایی مانند: روان آب‌های کشاورزی، فاضلاب های صنعتی و فلزاتی مانند سرب، نیکل و کادمیوم کاربرد بیشتری دارد.