• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

سرخرطومی برگ یونجه

  • ۳۰
سرخرطومی برگ یونجه

سرخرطومی برگ یونجه، یکی از مهمترین آفات برگ یونجه می باشد که گاهی بیش از ۹۰ درصد محصول چین اول را از بین میبرد.
استفاده از حشره کش های شیمیایی، با ازبین بردن دشمنان طبیعی و وارد شدن در چرخه غذایی، مشکلات موجود را دو چندان کرده است. بنابراین استفاده از روش های غیرشیمیایی مانند آتش و چرانیدن توسط دام، مورد توجه قرار گرفته است.
✅بر اساس آزمایشات، برای کنترل این آفت، سوزاندن زمستانه، به اندازه یک حشره کش(کاربوفوران) موثر است. بنابراین سوزاندن زمستانه به صورت سطحی، توصیه می شود. (منظور از سوزاندن سطحی، استفاده از شعله برای سوزاندن گیاهان، بدون آسیب به خاک است.)
✅چرانیدن زمستانه ی مزرعه به وسیله ی دام نیز، ۶۰ درصد تخم ها را نابود میکند.