• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

اهداف کشاورزی دقیق

  • ۳۱
اهداف کشاورزی دقیق

کشاورزی دقیق مفهوم جدیدی است که حاصل تلفیق فناوری‌ های برتر جهت افزایش کارایی نهاده های کشاورزی می باشد. به این صورت که ابزار کشاورزی از طریق کامپیوتر کنترل و به کمک ماهواره مکان سنجی می شوند.

کشاورزی دقیق مربوط به مرحله ی قبل از کاشت است و اطلاعاتی درباره‌ی شرایط خاک، نوع اقلیم و نوع بذر، کودها و آفت کش های یک محصول خاص در یک منطقه مشخص را به کشاورز آموزش می دهد.

بهره گیری از فناوری‌های پیشرفته در زمینه ی کشاورزی، باعث افزایش اطلاعات مورد نیاز کشاورزان، بهبود اقتصاد بواسطه ی افزایش کارایی نهاده های کشاورزی و حفظ محیط زیست می شود.

اهداف کشاورزی دقیق را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

_ بهبود عملکرد مدیریت مزرعه

_ کاهش ضایعات کشاورزی

_ بهینه سازی مصرف آب، بذر، کود

_ افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی