• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

انواع پیوند گردو

  • ۳۳
انواع پیوند گردو

1_ پیوند نیمانیم زبانه ای:

برای انجام این نوع پیوند، پایه و پیوندک باید هم قطر باشند. زمان آن هنگامی است که پایه در حال بیدار شدن می باشد.

2_ پیوند وصله ای:

این پیوند به کمک پیوندک سال جاری انجام شده و بهتر است از جوانه های وسط شاخه استفاده شود. 

3_ پیوند جانبی : 

در اوایل بهار و با هدف سرشاخه کاری گردو انجام می شود. 

4_ پیوند لوله ای :

مخصوص گلخانه‌ ها و نهالستان است و در فضای باز توصیه نمی شود. 

5_ پیوند تی:

شبیه پیوند وصله ای است ولی نحوه ی انجام آن متفاوت است. 

6_ پیوند اسکنه:

این پیوند در زمان خواب کامل پایه و پیوندک انجام می شود.

7_ پیوند چیپ:

در زمان خواب پیوندک و مرز بیداری درخت صورت می گیرد. این پیوند نیز در شرایط گلخانه بهترین نتیجه را دارد و در فضای باز به سختی رشد می کند.