• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

کاربرد تکنولوژی هسته ای در کشاورزی

  • ۳۹
کاربرد تکنولوژی هسته ای در کشاورزی

منظور از تکنولوژی هسته ای به کار بردن مواد رادیواکتیو در علوم کشاورزی، در صنایع غذایی و از بین بردن آفات مقاوم به سموم شیمیایی است.

مهم ترین کاربردهای فناوری هسته‌ای در کشاورزی شامل : تاخیر در زمان رسیدن محصولات، کاهش میزان آلودگی از طریق میکروب‌ها، جلوگیری از جوانه زنی سیب زمینی با استفاده از اشعه ی گاما، افزایش زمان نگهداری در انبارها و کنترل و دفع حشرات می باشد.

در کشورهای در حال توسعه، برای جلوگیری از خسارات ناشی از آفات و حشرات، بصورت ژنتیکی و با استفاده از پرتوهای ایکس و فرابنفش، آفت هایی از همان گونه بوجود می آورند که عقیم بوده و توانایی تولید مثل نداشته باشند. در نتیجه جمعیت حشرات کاهش یافته و خسارت اقتصادی به حداقل می رسد.