• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

بازدید از باغ گراش؛ آنتراکنوز مرکبات

  • ۲۶
بازدید از باغ گراش؛ آنتراکنوز مرکبات

عامل بیماری آنتراکنوز مرکبات، قارچ Colletotrichum gloeosporioides می باشد. در اثر این بیماری برگها ابتدا زرد و سپس خشک می شوند و در نهایت می ریزند.

آلودگی شدید سرشاخه ها به خشک شدن آنها منجر می شود. روی میوه ها لکه های کوچک و بزرگ ابتدا به رنگ قرمز مایل به قهوه ای تشکیل می شود، سپس این لکه ها به رنگ قهوه ای تیره و در نهایت به رنگ سیاه درمی آیند.

جهت کنترل آنتراکنوز مرکبات می توان از اوکسی کلرر مس به میزان دو تا سه کیلوگرم در هزار لیتر آب استفاده کرد.