• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

هرس انگور یاقوتی

  • ۱۰۳
هرس انگور یاقوتی

انگور یاقوتی، زودرس ترین رقم انگور ایران است که به ویژه در‌ سال های اخیر، کشت و پرورش آن در مناطق نیمه گرمسیر کشور مانند جنوب استان فارس در شهرستان های داراب و جهرم با هدف تولید میوه پیش رس توسعه یافته است. 
انگور گیاهی است که به دلیل رشد زیاد سالانه بایستی هر ساله هرس شود. منظور از هرس سالیانه انگور، ایجاد تعادل بین ریشه و شاخساره بوته است تا میوه کافی و با کیفیت تولید کرده و همچنین زمینه رشد بوته و تولید میوه کافی در سال آینده نیز فراهم شود.
بسته به روش تربیت، وضعیت باردهی جوانه ها و شرایط آب و هوایی هر منطقه، نوع و شدت هرس ارقام انگور متفاوت است.
تحقیقات نشان داد که در انگور رقم شیرازی، در شرایط دیم و روش تربیت خزنده، بهترین روش هرس، روش مختلط با نگهداری یک شاخه ی شش جوانه ای به عنوان شاخه بارده، و یک شاخه دو جوانه ای به عنوان شاخه جایگزین است.
در آزمایشی روی رقم هیمرود (Himrod)، به این نتیجه رسیدند که بهترین نوع هرس برای این رقم در شرایط آب و هوای معتدل دره کشمیر، باقی گذاشتن 5 جوانه در هر سیخک و 12 سیخک در هر بوته است. 
در رقم پرلت (Perlette)، نیز توصیه شده که بیشترین عملکرد و بالاترین وزن خوشه زمانی به دست می آید که بوته‌ها به صورت بلند (شش جوانه در هر سیخک) هرس شوند. 
نتایج آزمایش دیگری در مورد انگور هیبرید (516-H)، نشان داد که بالاترین عملکرد و بهترین کیفیت میوه در بوته های این دورگه، زمانی حاصل می شود که در هر سیخک تعداد 4 جوانه باقی گذاشته شود.
❌وجود دمای بالا و تشعشع زیاد در مناطق نیمه گرمسیری معمولاً مشکلاتی نظیر آفتاب سوختگی خوشه ها و عدم رنگ گیری یکنواخت حبه‌ها را به دنبال دارد.