• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

چرا درختان میوه بابد هرس شوند؟

  • ۳۷
چرا درختان میوه بابد هرس شوند؟

هرس، مجموعه ای از عملیات برای تغییر شکل طبیعی درختان، از طریق تقویت یا جلوگیری از رشد و نمو شاخه های نابه جا و به منظور ایجاد شکل معین و افزایش محصول می باشد.
این عمل موجب تعادل رشد رویشی و زایشی شده و روی سال آوری و به تاخیر انداختن زوال و مرگ درختان، موثر است و به همراه سایر عملیات زراعی مانند تغذیه و آبیاری مناسب، عامل مهمی در ایجاد تعادل رشد رویشی در درختان میوه می باشد.
این مجموعه عملیات، برای دستیابی به محصول متعادل، مداوم و با کیفیت و روغن بالا در میوه های روغنی مانند زیتون، بسیار ضروری است.