• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

طرح اصلاح الگوی کشت

  • ۳۸
طرح اصلاح الگوی کشت

در سال‌های اخیر، استفاده ی بی رویه از کودهای شیمیایی و هم چنین مصرف بیش از اندازه ی منابع آبی، باعث افزایش نگرانی دانشمندان و سیاست گذاران و تاثیر بر سیستم کشاورزی و محیط زیست گردیده است.

هدف از اصلاح الگوی کشت، امکان تحقق کاهش مصرف کودهای شیمیایی و آب در راستای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی فعالیت های کشاورزی، به حداقل رساندن خطر تولید و افزایش سطح اشتغال نیروی کار است.

تحقیقات نشان داده است که هرچند امکان تحقق کامل این آرمان ها وجود ندارد اما در نظر گرفتن برآیند نتایج مربوط به هر یک از هدف های فوق می تواند موثر واقع شود.

اجرای این الگو، علاوه بر تاثیر قابل توجه بر کاهش مصرف آب و کود شیمیایی، افزایش بازده برنامه‌ای، کاهش خطر و افزایش اشتغال نیروی کار در مناطق را نیز در بر دارد.