• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

نماتد غلات (گندم و جو)

  • ۳۱
نماتد غلات (گندم و جو)

نماتدهای انگل گیاهی، یکی از عوامل مهم محدود کننـده رشد غلات محسوب می شوند. تاکنون نماتدهای انگل زیادی از گندم و جو گزارش شده کـه نماتد های سیستی غلات، نماتد مولد  گره ریشه، نماتد گال دانه، نماتد عامل کوتاهی غلات، نماتدهای زخم ریشه، از اهمیت خاصی برخوردارند و موجب خسارت به محصول می شوند. 
سه گونه از نماتدهای سیستی غلات، نسبت به سایر گونه های گروه، تاثیر بیشتری بر روی گندم و جو دارند.‌ این گروه از نماتدهای سیستی با حمله به ریشه های گیاه میزبان، موجب کاهش جذب آب و جریان مواد مغذی در گیاه می گردند که در اثر آن گیاه پژمرده شده و علائم زردی و رشد ضعیف یـا کوتاه شدن را نشان خواهد داد. 
علایم در اندام های هوایی گیاهان میزبان، به صورت قطعات کمرنگ، همراه با پنجه های کم دیده می شود. تاثیر این نماتدها بر روی اندام های هوایی ممکن اسـت بـا علائم کمبود نیتروژن، فسفر و دیگر عناصر ریز مغذی مشابه باشد.
✔️بـه طور کلی نماتـدهای سیـستی غلات، موجب اختلالاتی در رشد و جنبه های فیزیولوژیک گیاه میزبان، از جمله کاهش رشد ریشه، ارتفاع گیاه و ارتفاع سنبله، کاهش غلظت عناصری مانند آهن، نیتروژن، منگنز و‌ مس در ساقه ها و کاهش جذب نور توسط برگ ها شده که این اختلالات نقش مهمی در کاهش عملکرد محصول ایفا می کنند.
✔️همچنین گیاهچه های آلوده به ایـن نماتدها، گاهی اوقات مورد حمله دیگر بیمارگرها، مخصوصاً قارچ های خاکزی عامل پوسیدگی های ریشه، قرار می گیرند.