• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

لکه سیاه آلترناریایی هویج

  • ۳۱
لکه سیاه آلترناریایی هویج

عامل بیماری قارچی به نام Alternaria است.در این بیماری، بر روی ریشه لکه‌های سیاه فرو رفته ای ظاهر می‌شود که با گسترش پوسیدگی، نواحی پوسیده عمیق‌تر شده و ریشه غیرقابل مصرف می‌گردد.لکه سیاه آلترناریایی در هوای گرم و مرطوب به سرعت گسترش می‌یابد.

عامل بیماری‌زا ابتدا برگ های پیر و قدیمی را مورد حمله قرار می‌دهد و بهترین دما برای رشد و گسترش بیماری ۲۸ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

کنترل بیماری:

_ مدیریت آبیاری مزرعه و کنترل رطوبت

_ ضدعفونی کردن بذرها پیش از کاشت

_ زیرخاک کردن بقایای گیاهی آلوده به بیماری به وسیله شخم بلافاصله پس از برداشت

_ استفاده از تناوب های زراعی با گیاهان غیرغده ای