• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

کاهش حاصلخیزی خاک و عوامل موثر بر آن

  • ۵۶
کاهش حاصلخیزی خاک و عوامل موثر بر آن

به طور کلی، ترکیبات خاک موجب سهولت نفوذ ریشه ی گیاهان در خاک، تهویه و نگهداری عناصر غذایی گیاهان در خاک می شوند. در ساختار خاک مواد معدنی و عناصر بسیاری وجود دارند که این عناصر برای حفظ ویژگی خاک و حاصلخیزی آن برای کشاورزی لازم اند.

گاهی افزایش غلظت عناصر موجب تغییر ph خاک، شور یا قلیایی شدن خاک می شوند. به همین دلیل کشاورزان باید گیاهان مناسب با این نوع خاک ها انتخاب کنند. مواد آلی خاک یکی از مقادیر کیفی در سلامت خاک به شمار می رود و در حاصلخیزی خاک های کشاورزی بسیار اهمیت دارند. 

گاهی اوقات عواملی مانند : شور شدن، فرسایش، بیابان زایی، غرقابی شدن، چرای بی رویه و فعالیت های صنعتی، توان تولید خاک را کاهش می دهند. هر کدام از این عوامل، باعث از دست رفتن خاک خوب شده و کیفیت آن را برای استفاده ی انسان، گیاهان و سایر موجودات زنده نامناسب می کند.

بطور مثال چرای بی رویه به پوشش گیاهی آسیب می رساند و موجب فرسایش خاک می شود. هم چنین حرکت زیاد دام در مرتع باعث فشرده شدن خاک و کم شدن قابلیت نفوذ آب در آن می گردد. در نتیجه، به علت فشرده شدن خاک، ریشه ی گیاهان به مقدار کمتری در خاک نفوذ کرده و رشد گیاهان کاهش می یابد.