• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

جزئیات مصرف پتاسیم در مرکبات

  • ۴۱
جزئیات مصرف پتاسیم در مرکبات

پتاسیم به مقدار زیاد در برگ و بافت میوه مرکبات وجود دارد. این عنصر در درختان مرکبات بسیار متحرک است و به آسانی از سلول به سلول دیگر یا از یک اندام به اندام دیگر حرکت می کند. اما از برگ های پیر به آسانی و با راندمان بالا به تنه و پوست درختان برگشت داده نمی شود. 
به طور کلی حدود 30 درصد از پتاسیم برگ ها در هنگام پیری و‌ ریزش، به تنه و پوست درختان برگشت داده می شود. بنابراین پتاسیم چندان در فصل زمستان در اندام های درختان ذخیره نمی شود.
لذا درختان در اوایل فصل از ذخیره کافی پتاسیم برای تقسیم سلولی میوه های جوان و دیگر اندام های مریستمی برخوردار نیستند. از طرف دیگر، شدت جذب پتاسیم از ریشه و انتقال آن به اندام هوایی درختان مرکبات، متناسب با شدت رشد رویشی درختان است و معمولاً در اوایل فصل رشد، حداقل است و در اوایل فصل تابستان به حداکثر میرسد.