• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

نقش تغذیه مناسب در باروری درخت انار

  • ۲۴
نقش تغذیه مناسب در باروری درخت انار

برخی از عناصر غذایی موجب رشد شاخه و برگ درخت انار یا همان رشد رویشی و برخی دیگر از عناصر موجب رشد میوه ی درخت انار یا رشد زایشی می شوند.

نوع عناصر غذایی مورد نیاز درخت انار قبل از مرحله ی بلوغ (رشد رویشی) و بعد از مرحله ی بلوغ (رشد زایشی)، با یکدیگر متفاوت است.

اشتباه در تغذیه ی درخت انار باعث عدم ریشه زایی و رشد نامناسب درخت، گلدهی کم و ریزش گلها، ریزش و ترکیدگی میوه، کشمشی شدن و سفیدی میوه ی انار می شود. تنها به کمک تغذیه ی مناسب می توانیم انتظار تولید میوه های آبدار، درشت و فراوان داشته باشیم.