• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

انگور رطبی و سیاه سمرقندی

  • ۳۸
انگور رطبی و سیاه سمرقندی

رطبی و سیاه سمرقندی، از ارقام مهم انگور تجاری استان فارس هستند که در حوالی شیراز، مناطق شمالی و شمال غربی استان فارس در سطح وسیعی کاشته می شوند. 
✔️رطبی، رقمی است دانه دار،‌ متوسط تــا دیررس بــا میوه های سفیدرنگ، دارای پتانسیل عملکرد و کیفیت بازارپسندی بالا که غالباً در مناطق اطراف شیراز و سپیدان کشت می شود. 
✔️سیاه سمرقندی، رقمی است دانه دار، متوسط تا دیررس با میـوه های به رنگ بنفش تیره، دارای عملکرد متوسط و بازارپسندی بالا کـه علاوه برکاشت در مناطق معتدل استان فارس مانند اطراف شیراز، غالباً در مناطق سردسیر استان به ویژه منطقه بوانات نیز کشت و تولید می شود. 
با توجه به اهمیت این ارقام انگور در منطقه، تحقیقات به زراعی متعددی بر روی آن ها انجام شده است.