• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

مزایای کائولین در کشاورزی

  • ۲۸
مزایای کائولین در کشاورزی

کائولین ماده ای دور کننده است که اغلب به عنوان ماده ی پوشش دهنده مورد مصرف قرار می گیرد. با محلول پاشی آن، پوشش سفید رنگ و یکنواختی روی درختان تشکیل می شود.این پوشش سفید رنگ باعث کاهش خسارت آفتاب سوختگی، حشرات و آفات می گردد.

کائولین علاوه بر کاهش تعرق، دمای سطح برگ و میوه را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.این ماده بر روی فتوسنتز و تنفس گیاهی تأثیر منفی بسیار جزئی دارد. 

میزان ماندگاری کائولین بر روی برگ بسیار بیشتر از آفت کش ها و سموم شیمیایی است. استفاده از آن فقط در زمانی که درختان آفت ندارند، توصیه می شود. کائولین را می توان با اکثر آفت کش ها، قارچکش ها و کنه کش ها ترکیب کرد. 

مزایای مصرف کائولین به صورت زیر است:

_ جلوگیری از ورود حشرات و آفات به باغ

_ جلوگیری از آفتاب سوختگی و تنش گرمایی 

_ افزایش بهره وری آب