• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

مگس مدیترانه‌ای مرکبات

  • ۲۱
مگس مدیترانه‌ای مرکبات

مگس میوه ی مدیترانه‌ای که به نام های مگس میوه و یا مگس مرکبات معروف است، یکی از آفات مهم میوه به شمار می رود. این مگس به میوه های مختلف از جمله مرکبات حمله می کند. بنابراین آگاهی از شکل ظاهری و ویژگی های زیستی مگس مرکبات توسط باغداران، نقش مهمی در مدیریت این آفت دارد.

مگس میوه ی مدیترانه‌ای که در فهرست آفات و بیماری های قرنطینه ای خارج ایران قرار دارد، به دلیل وجود میزبان های متعدد، می تواند به سرعت تکثیر پیدا کرده و باعث کاهش عملکرد میوه ی مرکبات به لحاظ کمی و کیفی در باغات شود.

جهت کنترل مگس میوه روش های مختلفی با توجه به میزبان و مرحله رویشی آن به کار گرفته می شود:

_ مبارزه ی مکانیکی به صورت جمع آوری روزانه میـوه های ریخته شده در پای درختان و انهدام یا دفن آنها در عمـق 30 سـانتیمتری خـاک و پاشـیدن آهـک روی میـوه هـای آلـوده قابـل استفاده می باشد. 

_ یکی از موثرترین روش‌های کنترل مگس میوه ی مدیترانه‌ای ،پیچیدن میوه ها در لفافه های مختلف، کیسه های کاغذی و حتی روزنامه است که باید قبل از حمله ی آفت انجام شود. 

_ هنگامی که وجود حشره ثابت گردید، میوه های آلوده و به زمین ریخته باید جمع آوری و معدوم شوند.