• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

درشت شدن میوه در مرکبات

  • ۲۹
درشت شدن میوه در مرکبات

رشد میوه در مرکبات شامل سه مرحله مختلف است : ۱- تقسیم سلولی و افزایش تعداد سلول‌ها (یک ماه) ۲- دوره رشد سریع میوه شامل بزرگ شدن سلول‌ها و افزایش سایز میوه (سه تا شش ماه) ۳- توقف رشد میوه، رنگ‌گیری میوه و رسیدگی کامل. برای درشت شدن میوه در مرکبات کوددهی درخت باید طی مراحل رشدی مختلف انجام شود. پتاسیم مهم‌ترین و کلیدی‌ترین عنصر برای درشت شدن میوه در مرکبات است که نقش اصلی آن در میوه، افزایش انتقال مواد قندی به سمت میوه است که تجمع این مواد قندی در سلول‌های میوه باعث درشت شدن میوه در مرکبات خواهد شد.