• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

اثر ورمی کمپوست بر فلفل گلخانه‌ای

  • ۳۰
اثر ورمی کمپوست بر فلفل گلخانه‌ای

فلفل که متعلق به خانواده ی سولانسی می باشد، به عنوان یک محصول از سبزیجات شناخته شده و به عنوان ادویه نیز استفاده می شود. علاوه بر این نیز، به طور سنتی، به عنوان کود شیمیایی غیر آلی و آفت کش مورد استفاده قرار می گیرد. 

کودهای ورمی کمپوست که به صورت تجاری از ضایعات مواد غذایی تولید می شود، جایگزین مجموعه ای از غلظت‌های متفاوت بر محتویات گیاهان گلخانه‌ای می گردند تا بتوان به ارزیابی تأثیر آن ها بر رشد و تولید فلفل‌های گلخانه‌ای پرداخت.

میانگین قدی، تعداد غنچه‌ها و گل های فلفل که در شرایط فوق پرورش می یابند، شامل 10 تا 80 درصد از کود ورمی کمپوست می باشند. فاکتورهایی مانند: بهبود ساختارهای فیزیکی، افزایش جمعیت میکروارگانیسم ها و رشد بالقوه ی گیاه می توانند سهمی در افزایش تولید فلفل داشته باشند.