• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

کنترل بیولوژیک علف های هرز

  • ۶۰
کنترل بیولوژیک علف های هرز

هر موجود زنده ای که بتواند علف هرز را تضعیف کرده یا از بین ببرد، به شرطی که آسیبی به گیاه اصلی وارد نشود، به عنوان یک عامل بیولوژیک شناخته می شود. کنترل بیولوژیک علف های هرز، مراحل و شرایط متفاوتی دارد. حشرات به دلیل تغذیه از گیاه و تضعیف آن، پرکاربردترین عامل بیولوژیک به شمار می روند. سوسک، پروانه و مگس معمول ترین حشرات برای مبارزه ی بیولوژیک هستند.

به طور مثال : مبارزه ی بیولوژیک با علف هرز اویار سلام توسط بید و مبارزه با گل جالیز توسط مگس انجام می شود. قارچ ها یکی دیگر از عوامل بیولوژیک هستند و چون سریعا انتشار می یابند، برای از بین بردن علفهای هرز بسیار موثرند. به دلیل اینکه کشت و پرورش قارچ ها راحت تر و سریع تر انجام می‌شود، اغلب مبارزه با علفهای هرز به کمک آنها صورت می‌گیرد. باکتری ها، ویروس ها و نماتدها نیز جزء عوامل بیولوژیک محسوب می شوند.