• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

آیش یا نکاشت به چه معناست؟

  • ۳۲
آیش یا نکاشت به چه معناست؟

در کشاورزی، اگر زمین زراعی به مدت معینی به صورت نکاشت باقی بماند به آن آیش (Fallow) گفته می شود.مهمترین هدف آیش، افزایش میزان ذخیره ی رطوبت است. به طور کلی، آیش به سه دسته تقسیم می شود:

آیش سبز: در این نوع آیش، زراعت انجام نمی شود و کنترل علف های هرز به منظور چرای دام صورت نمی گیرد.آیش سبز به دلیل عدم کنترل علفهای هرز و تخلیه شدن رطوبت خاک توسط آنها کارایی چندانی ندارد.

آیش سیاه: این آیش، عملا یک نوع مالچ خاکی به شمار می آید وهیچگونه بقایای گیاهی بر روی زمین باقی گذاشته نمی شود.

​​​​​آیش کلشی: در این نوع نیز بقایای گیاهی روی زمین حفظ می شوند و کنترل علفهای هرز به صورتهای زیر انجام می گیرد:

_ روش مکانیکی که با استفاده از پنجه غازی انجام می شود.

_ روش شیمیایی که در آن ابتدا یک تا دو بار پنجه غازی زده شده و سپس ازعلف کش استفاده می شود.

روش کنترل اکولوژیکی که در آن فقط با استفاده ازعلف کش ها، علف های هرز را کنترل می کنند.

کارایی آیش به عواملی مانند: عوامل خاکی، اقلیمی و گیاهی بستگی دارد.

عوامل خاکی مربوط به میزان نفوذ پذیری و عمق خاک است. اگر خاک خیلی سبک باشد کارایی آیش پایین می آید .

عوامل اقلیمی مربوطه به پراکنش و زمان بارندگی است. اگر بارندگی ها در فصول گرم اتفاق بیفتد کارایی پایین می آید چون میزان تبخیر زیاد است .

عوامل گیاهی به رطوبت ذخیره شده توسط گیاه در سال آیش مربوط می شود. اگر گیاه در زمان وقوع بارندگی کشت و پرورش یابد ، آیش کارایی پایینی دارد.