• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

کنترل زراعی کنه قرمز انار

  • ۶۲
کنترل زراعی کنه قرمز انار

1️⃣خودداری از کاشت درختان انار همراه با درختان دیگر.

2️⃣انجام به موقع عملیات مبارزه با علف های هرز.
3️⃣شخم زمستانه و هرس پاجوش ها در فصل استراحت گیاه.
4️⃣پاکنی و خاک دادن پای درختان. ضمن تغذیه مناسب و تامین مواد معدنی گیاه در زمستان.
5️⃣هرس شاخه های شدیداً آلوده در فصل رشد.