• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

کوددهی درختان کیوی

  • ۵۳
کوددهی درختان کیوی

در باغ های کیوی شمال کشور، غالباً روش پخش سطحی، شیوه متداول کوددهی باغ های کیوی است. این‌ درحالی است که تقریباً تمـام بـاغ های کیوی در شمال کشور مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار بوده و سیستم آبیاری میکروجت، نوع غالب سیستم آبیاری در باغ های کیوی می باشد. این سیستم به گونه ای طراحی شده که اجازه می دهد مواد شیمیایی و یا دیگر ترکیبات شیمیایی در آب آبیاری تزریق شوند. 

✔️اسـتفاده مؤثر از آب و کود هدف اصلی همه سیستم های کشاورزی می باشد. روش توام استفاده از کود و آب آبیاری، روشی مناسب برای بهبود عملکرد گیاهان می باشد. علاوه بر این در مطالعه ای دیگر، کودآبیاری به عنوان ابزاری در جهت به حداقل رساندن از دست رفت عناصر غذایی در شرایط مزرعه توصیه شده است.