خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

نکاتی در پرورش فلفل شیرین

  • ۱۱۰
نکاتی در پرورش فلفل شیرین

✔️فلفل شیرین، گیاهی است متعلق به خانواده بادمجانیان و در سبد غذایی جامعه، جایگاه ویژه ای دارد. با توجه به گسترش تولید محصولات ارگانیک و تاکید بر تولید محصول سالم و کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی و همچنین واکنش خوبی که فلفل شیرین به کودهای حیوانی نشان می دهد، توسعه استفاده از انواع مختلف منابع کود حیوانی می تواند رسیدن به این اهداف را محقق سازد.

✔️بررسی رشد رویشی، گلدهی و عملکرد فلفل شیرین تحت تأثیر عملیات مختلف کشاورزی، سه نوع کود حیوانی گاوی، مرغی و گوسفندی را با کودهای شیمیایی معمول، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. 
✅محققان دریافتند که کودهای شیمیایی منجر به افزایش رشد گیاه (تعداد برگ در گیاه، سطح برگ و وزن تر بوته) گردید. اثرات مثبت کودهای حیوانی عبارت بودند از: افزایش وزن خشک بوته، درصد رشد ریشه ها و میزان کلروفیل و کودهای آلی منجر به تسریع گلدهی شد در حالی که کودهای شیمیایی گلدهی را به تأخیر انداخت. 
با این حال کودهای شیمیایی منجر به افزایش عملکرد و طول دوره میوه دهی نسبت به کودهای حیوانی شدند‌.
✔️بررسی اثر منابع مختلف کود ازته شامل کودهای شیمیایی، کود حیوانی (مرغی) و کود زیستی ازته بر عملکرد و رشد رویشی فلفل شیرین، نشان داده که کود شیمیایی در ترکیب با کود زیستی ازته بهترین اثر را در افزایش رشد رویشی، عملکرد و کیفیت میوه داشته است.

ابزار وبمستر