• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

بهبود حاصلخیزی خاک

  • ۳۲
بهبود حاصلخیزی خاک

حاصلخیزی خاک یعنی توانایی خاک برای تولید محصول به مقدار زیاد و به صورت مستمر. برخی خاک ها به طور طبیعی حاصلخیز هستند اما ممکن است بر اثر کشت و کار مداوم و عملیات زراعی غیر اصولی حاصلخیزی خود را از دست بدهند. در بعضی موارد، خاک حاصلخیزی ضعیفی دارد که در این موارد می توان به کمک عملیات زراعی مناسب خاک را حاصلخیز نمود.از آنجا که حاصلخیزی خاک یکی از اصول مهم کشاورزی به شمار می رود، شناخت عوامل موثر در بهبود آن بسیار حائز اهمیت است.

عوامل تاثیرگذار بر حاصلخیزی خاک:

_ تناوب زراعی: اگرچه کاشت یک محصول به صورت دائم و عدم رعایت تناوب در کشاورزی مرسوم است اما این روش به مرور زمان باعث تخریب بافت خاک و کاهش حاصلخیزی آن می شود.

_ کلوئیدهای خاک: کلوئیدهای خاک به علت دارا بودن بار الکتریکی منفی، کاتیون های کلسیم، پتاسیم و منیزیم را که از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه هستند، به خود جذب می کنند.

_ آیش زمین: آیش یا نکاشت گذاشتن زمین، به منظور استراحت دادن به زمین و خاک به تدریج باعث فرسایش و کاهش حاصلخیزی آن می شود.

_ فعالیت میکروارگانیسم ها: که شامل انواع قارچ ها و باکتری ها می باشد. این موجودات با جذب ازت و به کمک تجزیه ی باقی مانده ی گیاهان، باعث تشکیل هوموس خاک می شوند. در نتیجه هر چه فعالیت آنها بیشتر باشد خاک حاصلخیزتر است.