• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

کرم به

  • ۲۳

کرم به، در تمام نقـاط کشور که درختان میوه خانواده Rosacea (گل سرخیان) مانند گلابی، سیب، بادام و غیره کشت می گردند، انتشار دارد. خسارت کرم به در ایران شامل دو خسارت چوب خواری و میوه خواری است، به طوری که حالت چوب خواری آن بیشتر در روی سیب، به، گلابی، گوجه و زردآلو و حالت میوه خواری آن در میوه هایی از قبیل به، سیب، گردو و گلابی مشاهده شده است و خـسارت آن روی به، گاهی به 95 درصد نیز می رسد. 

✔️در بـاغ هـای انـار منـاطق خراسـان رضـوی و سمنان، حالت میوه خواری کرم به، روی میوه های انار مشاهده شده است.

❌نحوه خسارت:
در روی به، در محل تغذیه لارو، میوه گود و ناصاف شده و اغلب فضولات قهوه ای مایل به سیاه، نیز در داخل یا سطح میوه تشکیل می شود.