• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

کنترل راب سبزیجات

  • ۲۷

تحقیقات انجام شده درباره سموم راب کش در ایران، سـموم متالدئیـد، متیوکارب و کارباریل را موثر در کنترل راب و جز فهرست سموم مجاز کشور قرار داده اند.

✔️بعد از آن، به کارگیری نوار دورکننده مسی، بـه عنوان روش جدید کنترل غیرشیمیایی در قالب طرح تحقیقاتی انجـام و ثبـت گردیده است.
✔️اخیراً یک کارخانه خارجی، اقدام به ساخت طعمه فسفات آهن با نام تجارتی ferramol (فرامول) کرده است که دارای کارایی بیش از 70 درصد است و می تواند با روش های متداول شیمیایی رقابت نماید و همچنین در سال های اخیر در داخل نیز اقدام بـه ساخت مشابه خارجی این طعمه با نام تجارتی فریکول شده است.