خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

چرا باید برنامه ی تغذیه ای هندوانه داشته باشم؟

  • ۱۵۶
چرا باید برنامه ی تغذیه ای هندوانه داشته باشم؟

انتخاب یک برنامه ی غذایی کامل نقش مهمی در میزان برداشت یک کشاورز یا باغدار دارد. آنچه در یک برنامه ی تغذیه ای مهم است برداشت چند برابری بعد از یک فصل زراعی می باشد، بنابراین با رعایت یک برنامه ی غذایی کامل می توان به برداشت مطلوب و مورد نظر خود رسید. با توجه به اینکه هندوانه در کشور ما مصرف زیادی دارد و هر ساله به میزان زیادی تولید می شود، کودهی در زمان مناسب جهت تولید محصول بیشتر بسیار حائز اهمیت است.

برنامه ی غذایی هندوانه طی مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت به شرح زیر می باشد:

مرحله ی قبل از کاشت: لازم است قبل از کاشت هندوانه، آزمون خاک انجام شود تا نوع بافت خاک، نوع محصول مناسب کشت، میزان نیاز به عناصر غذایی و کودها مشخص گردد. در صورت نیاز به تغییر بافت خاک جهت محصول مورد نظر، می توان با مصرف کودهای دامی پوسیده، ماسه یا پرلیت آن را اصلاح نمود.

مرحله ی داشت: به منظور تقویت گیاه در زمان رویش، لازم است از کودهای حاوی ازت،فسفر و پتاسیم که تامین کننده ی مواد غذایی اصلی محصول هستند، استفاده شود. این عناصر در رشد بهتر بوته موثر هستند. در مرحله ی نشا، استفاده از کودهایی که باعث ریشه دوانی و استقرار بهتر گیاه در خاک می شوند،توصیه می شود. مصرف هیومیک اسید جهت جذب مواد غذایی از خاک و تقویت سیستم ریشه ای بسیار مفید است.

در مرحله ی گلدهی، برای افزایش قدرت گل انگیزی باید از کودهای حاوی فسفر،آمینو اسید و مواد ریز مغذی استفاده کرد. در طول دوره ی میوه دهی، سه عنصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر نقش بسیار مهمی در میوه دهی محصول دارند. در اواسط مرحله ی میوه دهی، به منظور جلوگیری از ترک خوردگی هندوانه،استفاده از کودهای کلسیم توصیه می گردد. هم چنین در طی این دوره برای سایز گرفتن میوه باید از کود پتاسیم استفاده شود.

مرحله ی برداشت: در این مرحله و قبل از چیدن هندوانه، تکرار محلول پاشی با کود پتاسیم توصیه می شود.

 

ابزار وبمستر