• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

مورچه‌ها و تولید قارچ

  • ۳۱
مورچه‌ها و تولید قارچ

دانشمندان کشف کرده اند که مورچه‌ها قادر هستند برای تامین غذای مورد نیاز خود، با استفاده از کودهای گیاهی، قارچ تولید کنند. تحقیقات نشان داده است که همزیستی بین قارچ ها و مورچه‌ها، نتایج عملکردی خوبی برای خاک محل زندگی این موجودات به همراه داشته است.
مورچه‌ها می توانند نقش مهمی در رشد بهتر گیاهان و بازیافت مواد غذایی نیز داشته باشند. مکانیزم باغبانی مورچه‌ها به این صورت است که به کمک باکتری های تثبیت کننده ی نیتروژن و با استفاده از کودهای گیاهی، قارچ های مورد نیاز خود را پرورش می دهند. 
پس از جمع آوری برگها توسط مورچه‌ها، جمعیت زیادی از باکتری های تثبیت کننده، نیتروژن مورد نیاز خود را از طریق هوا دریافت کرده سپس به کودهای گیاهی تولید شده تزریق می کنند و در نتیجه ی این فرآیند، قارچ ها رشد و تکثیر می یابند. طی این چرخه، کود غنی از نیتروژن و قارچ برای تغذیه ی مورچه‌ها تولید می شود که برای بهبود عملکرد خاک نیز مفید است.