• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

کوددهی زمستانه با کود آلی حیوانی

  • ۳۴

کودهای ارگانیک دامی اعم از کود پوسیده دامی گاوی و گوسفندی، اطراف ریشه درخت را گرم نگه‌ می دارد و به این ترتیب مانع از سرمازدگی گیاه در زمستان می شود.

✔️توجه کنید کود دامی مورد استفاده حتما پوسیده باشد چون در غیر این صورت برای دست یابی به نیتروژن با ریشه درخت رقابت می کند و این مساله  به گیاه اسیب میزند.