• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

مبارزه با علف هرز اویار سلام

  • ۵۰
مبارزه با علف هرز اویار سلام

 اویار سلام (Cyprus rotundus) علف هرزی است یکساله که در مزارع آبی و شالیکاری ها یافت می شود. ارتفاع آن به 70 سانتی متر می رسد و علف هرز سمج مزارع توتون، گندم، جو، پنبه و باغات میوه به شمار می رود. این گیاه از طریق غده، ریزوم و بذر تکثیر می یابد و رشد رویشی زیادی دارد. اویار سلام شامل دو گونه ی زرد و ارغوانی است.

برای مبارزه بیولوژیک با اویار سلام می توان به نوعی بید اشاره کرد. مبارزه با این علف هرز بسیارمشکل است زیرا سیستم زیر زمینی بسیار پیچیده ای تولید می کند. استفاده ازسموم سیستماتیک مثل گلایفوزیت که در هنگام گل دادن گیاه استفاده می‌گردد، مفید است. بنتازون علف کشی تماسی از گروه بنزوتیودیازون است که با خاصیت انتخابی، علف­های هرز پهن­ برگ و همچنین علف هرز اویار­سلام را کنترل می‌کند.