• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

کودهی زمستانه با NPK

  • ۳۰
کودهی زمستانه با NPK

ان پی کا (نیتروژن، فسفر، پتاسیم)، به صورت مایع، گاز و گرانول (پودر) وجود دارند که رایج‌ترین نوع آن، پودرگرانوله است.

✔️جهت تغذیه زمستانه درختان استفاده از کودهای ازت، فسفر و پتاسیم در تمام طول سال بسته به میزان اسیدیته خاک و آب مصرفی امکان پذیر است. 
حتما برای استفاده از کود NPK، به میزان توصیه شده توسط شرکت های تولید کننده و میزان نیاز خاک باید توجه کرد.