• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

کوددهی زمستانه با هیومیک

  • ۲۸
کوددهی زمستانه با هیومیک

هیومیک اسید، یک کود آلی است که باعث بهبود ساختار خاک می شود و معمولاً همراه با سایر کودهای شیمیایی از جمله کود پتاس به گیاهان داده می‌شود. 

✔️هیومیک اسید با تیره کردن خاک، جذب انرژی خورشید را افزایش می دهد و ظرفیت تبادل یونی را افزایش می دهد. 
✔️این کود با تهویه مناسب خاک، به جوانی زنی بذر و رشد جوانه و ریشه‌زایی کمک می کند. ترکیبات هیومیکی با تقویت میکروارگانیسم‌های مفید خاک و از بین بردن میکروب‌های زیان آورباعث افزایش جذب کودهای میکرو و ماکرو می‌شود.
✔️همچنین درختان در برابر تنش های محیطی چون شوری خاک و خشکی محافظت می کند. هیومیک اسیدبر افزایش ریشه زایی گیاهان  موثر است که نتیجه آن دسترسی بیشتر درختان و گیاهان به مواد مغذی موجود در خاک است.