• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

سرشاخه کاری درختان گردو

  • ۲۹
سرشاخه کاری درختان گردو

سرشاخه کاری، پیوندی است که در زمین اصلی و روی درختان چند ساله ی موجود از قبل، به عنوان پایه، با هدف تعـویض رقم قبلی، با یک رقـم مطلـوب جدیـدی و یا اهداف خاص صورت می گیرد. 

✔️این روش از دیرباز تا بـه حال در بسـیاری از درختان میوه همانند سیب، انگور، مرکبات، پسته و درختان هسته دار مرسوم بوده است.
✔️برای سرشاخه کاری گردو، روش های مختلفی در منابع اشـاره شده است کـه شامل پیوند تـاجی و اسکنه ای روی شاخه های اصلی و تنه در اول بهار، پیونـد جوانـه وصـله ای و قاشی و حتی پیوند زبانـه ای روی شاخه های جوان روییده پـس از سـربرداری شـدید شـاخه های اصلی درخت موسوم بـه سـر جوانه کاری و یا روی پـاجوش یـا نـرک ها پـس از حـذف تنـه درختـان بـزرگ می باشند.