• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

کود مورد نیاز زمین باغات پسته

  • ۱۷۵
کود مورد نیاز زمین باغات پسته

پسته، سالیان متمادی است که در مناطق خشک و نیمه خشک ایران کشت می شود. در بین مناطق مختلف ایران، استان کرمان بیشترین سطح زیر کشت باغ های پسته (۳۶۰

هزار هکتار) و بیشترین عملکرد در واحد سطح را داراست.
✔️در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک ایران، بـه دلیل کمبود میزان ماده ی آلی، ویژگی های فیزیکی و شـیمیایی خاک نامطلوب است. 
بنابراین، مـدیریت و افـزایش ماده آلی در این خاک ها و به ویژه باغات پسته، حائز اهمیت می باشـد. میـزان مـواد آلی بـه عنوان یک شاخص مناسـب بـرای تولیـد محصـول در نـواحی خشک و نیمه خشک معرفی شده است، زیـرا آثـار مطلـوبی بـر ظرفیت نگهداری آب توسط خاک داشته و نیـز بـه عنـوان یـک منبع مناسب تغذیه ای در خاک محسوب می شوند.
✔️با توجـه به هزینه اقتصادی زیاد و آلودگی های ناشی از مصرف کودهای شیمیایی و همچنین ضرورت نیل به کشاورزی پایدار، مـدیریت و مصرف بهینه ی بقایای گیاهی و کودهـای آلی در کشاورزی ضروری به نظر می رسد.