• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

راهکارهای پیشگیری از سرمازدگی بهاره

  • ۳۸
راهکارهای پیشگیری از سرمازدگی بهاره

راهکارهای پیشگیری از سرمازدگی در فصل بهار به صورت زیر می باشد:

1_ استفاده از ارقام مقاوم یا دیر گل

2_ پوشاندن جوانه ها با پلاستیک یا پارچه

3_ توجه به زهکشی خاک هنگام انتخاب گیاه

4_ به تعویق انداختن هرس تا زمان رفع خطر سرمازدگی

5_ مصرف کودهای پتاسه و حیوانی

6_ ساخت بادشکن و موانع فیزیکی مانند دیوار

7_ پیوند زدن بر روی پایه های مقاوم به سرما

8_ آبیاری بارانی

9_ غرقاب کردن