خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

نابودی برگها و لکه برگی سرکوسپورایی هویج

  • ۱۰۴
نابودی برگها و لکه برگی سرکوسپورایی هویج

این بیماری به طور مستقیم روی ریشه تأثیر ندارد و قسمت های هوایی گیاه را آلوده می کند. عامل آن تنها سبب آلودگی هویج می شود و روی دیگر محصولات کشاورزی اثرگذار نیست. اگر بذرها در مراحل اولیه ی رشد آلوده باشند، جوانه بطور کامل نابود می شوند.

نشانه های ظهور بیماری به صورت لکه های ریز قهوه ای با حاشیه ی تیره بر روی برگها بروز می کند. این لکه ها اغلب در حاشیه ی برگها و روی برگ های جوان قابل مشاهده است. توسعه ی بیماری باعث خشک، پیچیدگی و از بین رفتن برگها می گردد. با از بین رفتن برگها، کاهش کیفیت ریشه و اختلال در برداشت محصول اتفاق می افتد. 

عامل اصلی لکه برگی سرکوسپورایی قارچی به نام Cercospora carotae است و توسط باد و آبیاری بارانی جابجا می شود. بذرهای آلوده به بیماری و هم چنین ریشه های آلوده ی باقیمانده از فصل زراعی قبل، تأثیر زیادی در رشد این قارچ دارد.

روش های کنترل بیماری :

1_ استفاده از بردوفیکس

2_ استفاده از بذرهای سالم

3_ شخم عمیق زمین پس از برداشت محصول 

ابزار وبمستر