خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

کود کمپوست بهتر است یا ورمی کمپوست؟

  • ۸۸
کود کمپوست بهتر است یا ورمی کمپوست؟

ویژگی مهم کود ورمی کمپوست، آزادسازی کند و تدریجی عناصر غذایی است که جذب این مواد توسط گیاهان را بهبود داده، بنابراین نتیجه ی آن بهبود بهره وری و توان تولید اکوسیستم زراعی خواهد بود.

کودهای ورمی کمپوست به واسطه ی فعالیت کرم ها، ماده ی آلی با کیفیت تری در مقایسه با کمپوست بدون فعالیت کرم تولید کرده که این ماده ی نهایی به واسطه ی آزادسازی سریع تر عناصر نسبت به کمپوست های سنتی و همچنین تولید برخی هورمون های رشد گیاهی در مجموع خصوصیاتی همچون جوانه زنی، رشد و عملکرد گیاهان را بهبود خواهد داد. 
همچنین دانشمندان بیان کردند که کمپوست سطح برگ و بیومس گیاه را به طور قابل ملاحظه ای در مقایسه با شرایط شاهد بهبود داد. به ویژه در شرایطی که نسبت ورمی کمپوست به خاک 10 درصد بود.

ورمی کمپوست فعّالیّت میکروبی را که می تواند به جوانه زنی، ظهور گل ها و تولید محصول بیشتر کمک کند، تحریک کرده که این تأثیر مستقل از دسترسی عناصر غذایی برای گیاهان می باشد.

ابزار وبمستر