خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

مرکبات به چند دسته تقسیم می شوند؟

  • ۴۳
مرکبات به چند دسته تقسیم می شوند؟

مرکبات گروه بزرگی از میوه ها و شـامل انواع پرتقال (C. reticulata Blanco)

نارنگی، sinensis (L. Osbeck)

 لیموشیرین، C. auranifolia (Chrism.) Swingle)

لیموترش، (C. paradise Macf.)

فروت گریپ، (C. limettioides Tan.)
پوملو (Osbeck.) ( C. grandis )

تولید مرکبات در مناطق مختلف جهان و میزان بالای تولید آن موجب شده که این محصـول در جهان از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار باشد، به طوریکه امروزه در
تجارت جهانی، مرکبات دومین صنعت بزرگ میوه محسوب می شود.

ابزار وبمستر