خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

برای کشت خرمالو باید چه چیزهایی باید بدانیم؟

  • ۴۱
برای کشت خرمالو باید چه چیزهایی باید بدانیم؟

خرمالو در طول فصل رشد به دمای 16-22 درجه سانتی گراد نیاز دارد و هوای آفتابی برای رسیدن میوه لازم است. مقاومت این گیاه نسبت به سرما طوری است که تا 15- درجه سانتیگراد را تحمل می کند. خاک های متوسط نظیر خاک لومی و شنی مناسب این گیاه است و اگر خرمالو در خاک سنگین کشت گردد، اکثر میوه ها ریزش میکند. لذا زمین مورد کشت بایستی دارای زهکش خوبی باشد. زمینی که برای احداث باغ خرمالو انتخاب می شود، باید در عمق حداقل یک متری کاملا خشک بوده، به عبارتی سطح ایستابی پایین تر از یک متر باشد.
فواصل کاشت درخت با توجه به نوع رقم، پایه، نوع خاک و نحوه مدیریت کنوپی درختان مورد استفاده متفاوت است. 
به عنوان نمونه، ارقام پاکوتاه را می توان در فواصل 5/2 * 5 متر کشت نمود (800 درخت در هر هکتار).
ارقام نیمه پاکوتاه را در فواصل 3*5 متر (660 درخت در هر هکتار) و ارقام پر شاخ و برگ را در فواصل 5/4 * 6 متری (370 درخت در هکتار) احداث نمود.

ابزار وبمستر