خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

هرس سالیانه در زیتون چگونه باید انجام شود؟

  • ۵۱
هرس سالیانه در زیتون چگونه باید انجام شود؟

شاخساره های قسمت بالایی تاج را تنک کنید.

حداکثر ارتفاعی را که درخت اجازه رشد خواهد داشـت، تعیین کنید و محور اصلی را در نقطه خروج شاخه ثانویه قطع کنید.

پاجوش ها و نرک‌ها را حذف کنید.

شاخه های ثانویه را کوتاه کنید تا گسترش جانبی تاج را فراهم کنید. 

شاخساره های تخلیه شده را حذف کنید و شاخه های ثانویه و ثالثیه را بازجوانسازی کنید.

شاخسـاره های تنومنـد خارج شده با زاویه کم روی شاخه های اولیه، و آن هایی را که در نزدیکی هـم قرار دارند یا همپوشانی دارند، حذف کنید.

شاخه ها و شاخساره های صدمه دیده را حذف کنید.

ابزار وبمستر