خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

کودهای آلی و شیمیایی مورد نیاز نخل چیست؟ + زمان و میزان مصرف هرکدام

  • ۸۱
کودهای آلی و شیمیایی مورد نیاز نخل چیست؟ + زمان و میزان مصرف هرکدام

کودهای مورد استفاده در باغ های خرما را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

1- کودهای آلی: مصــرف 30 - 50 کیلوگرم کود حیوانی پوسیده در خاک پـای درختان خرما و مخلوط کردن آن بــا خاک، حداقل هر دو سـال یکبار در اواخر زمستان توصیه می شود.

2- کودهای شیمیایی: باید زمان مصرف کودهای شیمیایی بــا مراحل حساس رشـد گیاهان منطبق باشد. بــا توجـه بــه نســبت جــذب عناصــر ازت، فســفر و پتــاس، بسته بــه سن نخل، توصیه های کودی متفاوتـی ارائه می شود. بـرای نخل های بــا سن کمتر از چهار سال، میزان مصرف سه عنصر ازت، فســفر و پتاس بـه ترتیــب ۲۶۰، ۱۳۵، ۵۵۰ گـرم از هـر کـود بـرای هر اصلـه نخــل خرما توصیه می شود. البتـه این میزان برای درختـان نخـل کمتـر از سه‌ سال، نصف می شود. 
در صورتی که سن درخـت بالاتر از چهار سال باشد، میزان توصیه شده ازت، دوبرابر می‌شود. این در حالی است کــه فسفر و پتــاس بــه همــان نســبت قبلــی یعنــی ۱۳۵ و ۵۵۰ گـرم بــرای هــر درخـت خواهـد بود. کــود مــورد نیــاز را می توان همـراه بــا سیسـتم آبیاری در اختیار گیاه قـرار داد.

ابزار وبمستر