خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

واکنش درخت نخل به کم آبی: به این راحتی ها تسلیم نمی شوم!

  • ۶۴
واکنش درخت نخل به کم آبی: به این راحتی ها تسلیم نمی شوم!

عکس العمل درخت خرما در مقابل کم آبی با اکثر درختان میوه تفاوت دارد و علائم ظاهری مانند زرد شدن و ریزش برگ‌ ها خیلی‌ دیرتر اتفاق می افتد. این تغییر رنگ و ریزش برگ، با کم آبی درخت در فصل های بهار و تابستان دیده می شود.

هنگامی که نخل حدود چند هفته بـا کم آبی رو به رو شـود، معمولا علائم کم آبی را به طـور خیلی جزئی در برگ هـا نمایـان می سازد و تغییـر رنـگ برگ ها نیـز بـه کندی اتفـاق می افتد.
در صورتـی کـه کـم آبی بـرای مدت طولانی اتفاق بیفتد، به تدریج برگ های مسن درخت خشک می شـوند، تـا آب موجود در آن هـا بـه مصـرف جوانـه انتهایی برسـد و ایـن قسـمت کمتر آسیب ببینـد. به این ترتیب گیاه خرما می تواند چندین سال به زندگی خود ادامه دهد. 
خشکی و کم آبی در نخل در سن های خاصی سبب توسعه گسترده سیستم ریشه ای می شود. این امر سبب افزایش جذب آب می شود کـه ممکن است مقـدار ایــن جذب در رقم های مختلف نخل، متفاوت باشد.

ابزار وبمستر