خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

تفاوت آبیاری نخلستان در خاکهای سبک و سنگین چیست؟

  • ۶۰
تفاوت آبیاری نخلستان در خاکهای سبک و سنگین چیست؟

در روش آبیاری سطحی در شرایط ایران، به طورکلی نخلستان هایی که دارای خاک سبک هستند، در تابستان هر 4 تا 7 روز و در زمستان هــر 20 تا 30 روز یکبار آبیاری می شوند. نخلستان هایی که دارای خاک سنگین هستند، در تابستان 7 تا 12 روز یکبـار و در زمستان 30 تا 45 روز یک بـار آبیاری می شوند. آبیاری نخل در ایـران بــه چهار شیوه سطحی، نیمـه سطحی، تحت فشار و با استفاده از باران، انجام می گردد.

ابزار وبمستر