خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تصاویری از باغ انجیر در استهبان فارس

  • ۸۰۶

به همان اندازه که درخت انجیر به گرمای زیاد مقاوم است، نسبت به سرما نیز (مخصوصا در دوره جوانی) حساس است و سرما یک عامل محدود کننده در کاشت درخت انجیر می باشد. انجیر دارای ششصد گونه است.
ابزار وبمستر