خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مزایای استفاده از هیومیک اسید

  • ۵۱۴
مزایای استفاده از هیومیک اسید

اسید هیومیک می تواند به طور مستقیم اثرات مثبتی بر رشد گیاه بگذارد. رشد قسمت هوایی و ریشه گیاه توسط اسید هومیک تحریک می شود ولی اثر آن بر روی ریشه برجسته تر است. حجم ریشه را افزایش داده و باعث اثر بخشی سیستم ریشه می گردد. اسید هومیک جذب نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر را توسط گیاه افزایش می دهد. کاربرد اسید هومیک کلروز گیاهان را بهبود می بخشد که احتمالاً نتیجه ای است از توانایی اسید هومیک برای نگهداری آهن خاک به فرمی که قابل جذب و سوخت و ساز باشد. این پدیده می تواند در خاک های قلیایی و آهکی مؤثر باشد که معمولاً کمبود آهن قابل جذب و مواد آلی را دارند. با توجه به ملاحظات زیست محیطی اخیراً استفاده از انواع اسیدهای آلی برای بهبود کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی رواج فراوان یافته است. مقادیر بسیار کم از اسیدهای آلی اثرات قابل ملاحظه ای در بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک داشته و به دلیل وجود ترکیبات هورمونی اثرات مفیدی در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی دارند.

از ویژگی های بارز اسید هیومیک می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. بهبود و تسریع جوانه زنی بذر

2. افزایش بازیافت فسفر نامحلول خاک

3. افزایش جمعیت میکروب های مفید خاک

4. افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

5. بهبود رشد و ساختار ریشه

6. افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع استرس ها

7. افزایش ماندگاری آب در محیط اطراف ریشه

8. کاهش سمیت مواد مسموم کننده درون خاک

9. بهبود خاصیت فیزیکی به وسیله ی اصلاح و بهبود ساختار خاکدانه ها که موجب افزایش نفوذ هوا و آب به ریشه گیاهان می گردد.

ابزار وبمستر